Search
Close this search box.

MÁSTER

Tecnoloxía e Intelixencia de Datos Empresariais

Master of Science (MSc) in Technology and Business Data Intelligence

Os datos convertéronse nun dos activos clave dos que dispoñen as empresas e organizacións para o desenvolvemento do negocio. No Máster en Tecnoloxía e Intelixencia de Datos Empresariais desenvolverás os coñecementos para unha correcta xestión da información que obtén e xera a empresa. Desde a obtención dos datos, a súa explotación e seguridade, ata a súa aplicación na toma de decisións.

Súmate á uiEvolución, evoluciona á túa mellor versión.

CAMPUS

A Coruña e Vigo

MODALIDADE

Presencial

DURACIÓN

Un ano académico

INICIO

Setembro 2024

O noso máster en Tecnoloxía e Intelixencia de Datos Empresariais está deseñado para titulados universitarios que rematasen o seu grao e queiran converterse en profesionais competentes, sólidos e preparados para ser auténticos axentes de cambio no mundo da empresa.

O máster en Tecnoloxía e Intelixencia de Datos Empresariais é para persoas curiosas pola tecnoloxía, que desenvolveran ou teñan interese en desenvolver o seu perfil STEM (Science, Techcnology, Engineering and Mathematics), con capacidade de análise, síntese, abstracción e expresión. Mozos con curiosidade intelectual, responsables e con iniciativa de liderado e traballo en equipo.

Dado que UIE é unha universidade privada, para valorar a túa candidatura ademais do teu expediente, teranse en conta os resultados das probas de admisión e a entrevista persoal, que nos permitirá coñecerte moito mellor.

A quén vai dirixido o máster en Tecnoloxía e Intelixencia de Datos Empresariais?

Estudantes de último ano de carreira, de calquera rama académica

Recén graduados e graduadas universitarias, menores de 28 años e con titulación académica oficial.

Información de interese

CAMPUS

A Coruña e Vigo

Campus innovador

MODALIDADE

Presencial

Presencial con complementos online interactivos

DURACIÓN

Un ano académico

Ao teu ritmo

CRÉDITOS

60 ECTS

Curso completo

INICIO

Setembro 2024

Comezo do curso académico

HORARIO

Full time

de luns a venres

IDIOMAS

Español e inglés

Requírese nivel B1 previo á finalización do Máster

REQUISITOS

É para ti se...

Estás cursando último ano de carreira, acábaste de graduar o acabaches a carreira e tes una titulación oficial

Por qué estudar o Máster Universitario en Tecnoloxía e Intelixencia de Datos Empresariais?

O título si que importa, por iso, cursando o MTID de UIE obterás:

  • Título oficial Máster en Tecnoloxía e Intelixencia de Datos, outorgado por UIE.
  • Título de inglés que acredite o teu nivel B1 no Marco Común de Referencia para as linguas (MCER).
  • Como complementos ao programa, poderás cursar o Certificado Superior en Exponential and Digital Business de UIE e o From Creativity to Innovation Certificate, emitido por NOVA SBE, a escola de negocios más importante de Portugal.

Aprenderás a xestionar os datos desde unha dobre vertente.

  • Xestión operativa do dato: tipoloxía dos datos, o seu almacenamento, seguridade y procesamento.
  • Intelixencia empresarial: a través do coñecemento e uso de técnicas e ferramentas para a análisis dos datos e a obtención de información de valor que dea soporte á toma de decisións estratéxicas empresariais.

Desenvolverás o teu “mindset dixital”

E poralo ao servizo da estratexia empresarial. Converteraste no nexo entre tecnoloxía e negocio a través da avaliación, selección e uso de ferramentas tecnolóxicas de vangarda.

Entenderás a empresa no seu conxunto.

Aplicarás principios económicos, financeiros e de márketing ás decisións clave de xestión. Sempre utilizando ferramentas analíticas para unha mellor comprensión do contorno empresarial externo no que operan as organizacións.

Aprenderás a identificar os factores clave de gestión (KPI)

Dos diferentes tipos de negocio e as diferentes áreas. Poderás seleccionar os KPIs máis relevantes para monitorizar os resultados obtidos en cada unha das áreas e utilizar as diferentes tecnoloxías como parte dos sistemas de toma de decisións DSS incluíndo os DSS automatizados baseados na intelixencia artificial.

Aprenderás a desenvolver modelos predictivos e métricas de avaliación

Creando diferentes escenarios para optimizar a xestión da túa organización.

Estarás en permanente contacto coa realidade empresarial

Ao longo do programa terás a oportunidade de desenvolver un moderno e completo prácticum. Este inclúe actividades como visitas a empresas para coñecer o seu funcionamento desde dentro, xornadas de estratexias empresariais e xornadas de integración laboral con empresas top a nivel nacional e internacional.

Realizarás prácticas

Como parte do programa formativo. Deste modo poderás acreditar experiencia laboral unha vez finalizado o máster.

O Máster en Tecnoloxía e Intelixencia de Datos ten unha duración dun ano académico, cunha carga lectiva total de 60 créditos ECTS.

O plan de estudos deste máster universitario organízase ao redor de catro módulos:

Formación transversal, Especialización, Prácticas externas curriculares e Integración final.

Formación transversal

O módulo de Formación transversal está orientado para que o estudante desenvolva todas as habilidades xerais que favorecen o exercicio profesional. Falamos de aspectos relacionados coa empresa, creatividade, innovación e emprendemento, sustentabilidade, pensamento crítico, procura de información e análise de fontes, comunicación, traballo en equipo e elaboración e presentación de informes.

Ao tratarse dun módulo transversal, é común en diferentes máster, ramas e áreas de coñecemento. Por iso, é a oportunidade perfecta para que os estudantes interactúen dentro de grupos multidisciplinares, con saberes e intereses comúns, pero desde distintos puntos de vista.

O módulo, que consta de 12 créditos ECTS, fomenta o desenvolvemento de persoas sensibles, con compromiso social e de respecto pola natureza. Inclúe tamén formación para a investigación, o pensamento crítico, así como metodoloxía e normas para a elaboración e redacción de artigos científicos.

Metodoloxía da Investigación Académica - Academic Research Metodology (OB)
6 ECTS
Sustentibilidade e Innovación - Sustainability and Innovation (OB)
6 ECTS

Especialización

O módulo de Especialización, conformado por 36 créditos obrigatorios, constitúe o eixo para a definición do perfil profesional e divídese en dúas materias: Xestión de Datos Empresariais e Intelixencia de Negocio.

A materia Xestión de Datos Empresariais concéntrase onde e como se almacenan os datos da empresa, a súa estrutura, tipos e características, seguridade, técnicas de procesamento e análise preditivo. Tamén se tratan as diferentes tecnoloxías e ferramentas de software.

A materia Intelixencia de Negocio concéntrase en achegar competencias relacionadas, en primeiro lugar, cos aspectos funcionais da empresa e o seu impacto na intelixencia do negocio: factores económicos, financeiros, capacidades etc.

Na materia tamén se adquiren competencias para a análise dos datos desde as diferentes perspectivas empresariais (competitividade, clientes, operacións etc.) e as distintas formas de visualizar a información como soporte á toma de decisións.

Finalmente, dáse un paso cara a adiante na consecución dunha empresa intelixente coas tendencias actuais e futuras,  a toma de decisións baseada na información e as diferentes ferramentas de software dispoñibles.

Almacén e Almacenamento de Datos Empresariais - Business Data Warehouse & Warehosing (OB)
6 ECTS
Tecnoloxías de Seguridad de Datos e Ciberseguridade - Tecnology Data Security and Cibersecurity (OB)
6 ECTS
Extracción de Datos Empresariais e Análise Preditivo - Business Data Mining & Predictive Analytics (OB)
6 ECTS
Xestión e Visualización de Datos - Data Management and Visualization (OB)
6 ECTS
Análise Empresarial e Analítica Cualitativa e Cuantitativa de Datos - Business Analysis and Quantitative and Quantitative Data Analytics (OB)
6 ECTS
Intelixencia Empresarial Avanzada - Advanced Business Intelligence
6 ECTS

Prácticas externas curriculares

As Prácticas externas curriculares consisten na incorporación dos estudantes ao mercado laboral. Están integradas no plan de estudos do máster, polo que teñen a mesma consideración que calquera outra materia da universidade, e son de carácter obrigatorio. Están reguladas pola normativa da universidade e inícianse no segundo semestre. Ademais, poden estenderse ao semestre extraordinario de verán.

Prácticas Externas
6 ECTS

Integración Final

O módulo de Integración Final consta de 6 créditos obrigatorios e céntrase no desenvolvemento e presentación do Traballo de Fin de Máster. Cada estudante, coa axuda dun titor, realizará un traballo, que poderá ser de investigación, experimental ou profesional. O traballo debe ser defendido publicamente ante o tribunal designado pola UIE.

Traballo Fin de Máster
6 ECTS

(OB) Asignatura Obrigatoria (OP) Asignatura Optativa

Para matricularse nas materias impartidas en inglés, é requisito indispensable que os estudantes acrediten un nivel equivalente ou superior a B2 do Marco Común Europeo de Referencia para as linguas (MCER).

** Para poder optar á defensa, ademais de superar todos os ECTS do #Máster, o estudante deberá de estar en posesión do certificado de aprobación do Prácticum e dun nivel de inglés B1 segundo o Marco Común de Referencia para as linguas (MCER).

E moito máis!

En UIE damos un paso máis na túa formación para que termines sendo o profesional que sempre soñaches ser. Facémolo a través de actividades formativas complementarias:

Talleres prácticos, conferencias, visitas a empresas, xornadas, prácticas non curriculares, seminarios, laboratorios de idiomas… E unha infinidade de actividades académicas e socioeducativas organizadas pola universidade!

Canto custa o Máster en Tecnoloxía e Intelixencia de Datos Empresariais?

MATRÍCULA

Antes de comezar o curso

900€

TARIFA ACADÉMICA

10 mensualidades

1.200€

TOTAL

12.900€
1

Reserva de praza

Unha vez confirmada a admisión no #máster será necesario abonar o importe correspondente á reserva de praza. Este paso será esencial para obter a carta de admisión e garantir a praza nos estudos solicitados.

A reserva de praza de 500€ é un anticipo a conta da matrícula ouficial. Representa a confirmación por parte do estudante de que desexa continuar os trámites de matriculación en UIE.

O abono da reserva de praza deberá ser realizado con carácter previo á matriculación. A nosa recomendación é que a reserva de praza realícese nun prazo máximo de 7 días naturais desde a comunicación da admisión.

2

Matrícula

Abónase nun só pago antes de comezar o curso, no prazo estipulado por UIE

3

Tarifa académica

A facturación da tarifa académica realízase de setembro a xuño, ambos os incluídos. A tarifa calcúlase multiplicando o número de créditos en os que estea matriculado o estudante polo importe do crédito correspondente.

Programa de bolsas e axudas

QUE NADA TE FRENE!

Non queremos que o custo do grao sexa un impedimento para ti. Por iso,
desenvolvemos un sistema de bolsas e axudas para que poidas formarche sen que
nada te frene.

Becas á excelencia

Cobren ata un 90% do importe do programa.

Becas de talento

Cobren ata un 60% da tarifa académica.

Exponential Challenge

Ata o 50% do prezo do programa.

Bonificacións

Son compatibles coas becas UIE.

Financiación ABANCA Estudia

ABANCA Estuda é un programa que reflicte o compromiso social da actividade financeira de ABANCA.

Este programa ofrece aos estudantes de UIE unhas condicións moi favorables, para que a súa única preocupación sexa a súa formación.

O Máster Universitario en Tecnoloxía e Intelixencia de Datos permitirache optar a unha ampla variedade de posibilidades, asegurándote unha rápida incorporación no mercado laboral. Estarás preparado para asumir roles de todos os sectores da sociedade, en organizacións públicas e privadas, como:

Responsable de intelixencia de negocio

Responsable de datos empresariais e a súa seguridade

Responsable de indicadores de desempeño e visualización de datos

Carreira en docencia e investigación

Dirección ou participación en departamentos de I+D+i en empresas, centros públicos e centros privados

Traballo autónomo e emprendemento

Perfil Internacional

E UNHA VEZ REMATE O GRAO EN Tecnoloxía e Intelixencia de Datos Empresariais, QUÉ PASA?

Dado que a internacionalización é parte dos principios fundacionais da UIE, como estudante poderás gozar de diferentes alternativas de mobilidade a prestixiosas institucións de todo o mundo. Poderá ser a través do programa de mobilidade ERASMUS ou dos convenios específicos con universidades e institucións en Europa, América e Asia. Terás a opción de realizar unha estancia internacional ou prácticas extracurriculares durante tres meses como parte do proceso formativo previo á defensa do Traballo Fin de Máster.

Ademais, poñemos á túa disposición a opción de cursar a maiores unha estancia internacional en NOVA School of Business and Economics en Lisboa. Nova SBE é unha escola líder en Portugal, na que coñecerás técnicas de innovación, creatividade e emprendemento con enfoque social e responsable. A experiencia inclúe un circuíto polo ecosistema de startups de Lisboa, chamado a converterse no Sillicon Valley de Europa, e culmina coa obtención do From Creativity to Innovation Certificate, expedido por este prestixioso centro.

Percorrido formativo: Máster + Doutorado

Se a túa vocación é a academia e a investigación, ao finalizar o #máster, poderás ingresar nos nosos programas Doutorado.

Asignatura

Creditos

Descripción

Descargar guía docente

¿Te gustaría estudiar con nosotros?

Déjanos tus datos y nos pondremos en contacto contigo.