Search
Close this search box.

Aviso Legal

A Universidade Intercontinental da Empresa (UIE) é a denominación da Fundación Universidad Intercontinental de la Empresa conforme ao disposto no artigo 1.1 de la Lei 12/2021, de 15 de xullo, de recoñecemento da universidade privada Universidade Intercontinental da Empresa, 

Domicilio social: Rúa Nova 33, 15705 de Santiago de Compostela. Galicia. España
N.I.F. G 70.577.747 
Email:
Inscrita no Rexistro Único de Fundacións de Interese Galego, sección da Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional, co número 2019/9.

A titularidade do portal www.uie.edu (no sucesivo, tamén denominado o «Portal» ou a «Web») corresponde á UIE, que o pon a disposición dos Usuarios de Internet, coa fin tanto de proporcionar información sobre os seus servizos, produtos e actividades, así como de permitir a prestación de determinados servizos a través do propio Portal, denominados «on-line». 

CONDICIÓNS DE ACCESO E USO

O acceso e posterior utilización do Portal por parte do Usuario implicará a súa conformidade de forma expresa, plena e sen reservas, coa totalidade do seu contido e supón aceptar e coñecer os presentes termos e condicións, comunicacións, advertencias e demais avisos legais contidos na Web.

Se o Usuario non estivese de acordo co contido destes termos e condicións de navegación, deberá abandonar a Web, e non poderá acceder nin dispor dos servizos que esta ofrece.

UIE poderá modificar de modo unilateral e en calquera momento que estime oportuno a presente Web e o seu contido, como eliminalo, limitalo ou suspendelo de maneira temporal ou definitiva, así como impedir o acceso aos mesmos procurando informar ao Usuario do devandito cambio, sempre e cando as circunstancias así o permitan, a través da súa publicación na páxina Web.

UIE reserva o dereito de modificar en calquera momento os termos e condicións que regularán o acceso e uso da Web, polo que se recomenda a súa consulta periódica.

PROPIEDADE INTELECTUAL E/OU INDUSTRIAL

Todos os dereitos de propiedade industrial e/ou intelectual que aparecen neste sitio Web, así como dos seus contidos (textos, logos, imaxes, sons, audios, vídeos, etc.) son propiedade exclusiva da UIE, e/ou terceiros provedores da información e/ou contidos facilitados por UIE en base a acordos existentes cos mesmos.

O exercicio exclusivo dos dereitos de explotación, reprodución, distribución, comunicación pública e transformación pertencen a UIE.

O Usuario pode visualizar todos os elementos dispoñibles na Web, físico sempre e cando sexa, única e exclusivamente, para o seu uso persoal e privado, quedando, por tanto, terminantemente prohibida a súa utilización con fins comerciais, a súa distribución, así como modificación, alteración ou descompilación.

UIE non concede ningunha licencia ou autorización de uso de ningunha clase sobre os seus dereitos de propiedade intelectual e/ou industrial ou sobre calquera outra propiedade ou dereito relacionado coa páxina ou os contidos.

RESPONSABILIDADE

UIE elude calquera responsabilidade polos danos e prexuízos de toda natureza que poidan derivarse do acceso aos contidos, informacións, publicidade, opinións, conceptos e imaxes facilitados aos Usuarios, que sexan contrarios á lei, la moral, a boa fe e á orde pública, infrinxan dereitos de propiedade intelectual, industrial ou conteñan calquera vicio, defecto, virus informático ou rutina de software similar.

No momento en que UIE tivese coñecemento de que algún dos contidos, opinións e conceptos aloxados na Web fosen contrarios á lei, a moral, a boa fe e á orde pública ou que conteñan calquera tipo de virus informático ou rutina de software similar, procederase á súa retirada.

INFORMACIÓN E CONTIDOS

UIE non asume ningunha responsabilidade pola información contida en páxinas Web de terceiros ás que se poida acceder por ligazóns, links, ou procuradores do sitio Web. A presenza de ligazóns, links, nestas páxinas Web teñen unha finalidade meramente informativa e en ningún caso supón suxestión, invitación ou recomendación sobre os mesmos.

O Usuario non realizará a través dos servizos que pon á súa disposición UIE ningunha acción que cause dano ou alteracións dos contidos, nin obstaculizará o bo funcionamento de la Web, non causando problemas técnicos de ningunha índole, non transferindo elementos susceptibles de portar virus informáticos ou de danar, interferir ou interceptar total ou parcialmente a Web, así como a non intervir ou alterar o correo electrónico doutros Usuarios.

A responsabilidade do Usuario sobre a veracidade dos datos introducidos, no caso de que o fixese por calquera circunstancia, é exclusiva, polo que en caso de facilitar datos falsos ou inexactos, UIE reserva o dereito a prohibirlle o acceso a esta Web.

UIE non garante a dispoñibilidade e continuidade do funcionamento do presente sitio Web e dos seus servizos.

Desta forma, exclúese calquera responsabilidade polos danos e prexuízos de calquera natureza que poidan derivarse desa falta de dispoñibilidade ou de continuidade do funcionamento do sitio Web e dos seus servizos e a utilidade que os Usuarios puideran atribuir ao presente sitio Web.

En calquera caso, UIE realizará os seus mellores esforzos de cara a manter a dispñnibilidade continuada da presente Web.

A pesar de que UIE implantou todas aquelas medidas adecuadas para garantir a seguridade nesta materia, nno controla nin garante a ausencia de virus nin doutros elementos nos contidos da presente páxina Web que poidan producir alteracións no sistema informático (software e hardware) do Usuario ou nos documentos electrónicos e ficheiros almacenados no seu sistema informático.

UIE non ten obriga e non controla a utilización que os Usuarios fan do presente sitio Web, dos servizos e dos seus contidos. En particular, UIE non garante que os Usuarios utilicen o presente sitio Web, os seus servizos e os seus contidos de conformidade con estes termos e condicións e, no seu caso, dunhas eventuais condicións particulares que resulten de aplicación, nin que o fagan de forma dilicente e prudente.

LIGAZÓNS

Queda prohibido, salvo nos casos en que expresamente o autorice UIE, establecer ligazóns, hipervínculos ou links, desde portais ou sitios Web de terceiros, a páxinas Web de UIE distintas da páxina principal (ou home) do seu portal, así como presentar as páxinas Web de UIE ou a información contida nelas baixo marcos, signos distintivos, marcas ou denominacións sociais ou comerciais doutra persoa, empresa o entidade.

Os Usuarios e, en xeral, aquelas persoas que se propoñan establecer unha ligazón entre a súa páxina Web e a páxina Web de UIE (en adelante, a ligazón), toda vez que UIE o aprobase, sen prexuízo de que en calquera momento poida revogalo, deberán cumplir, como mínimo, as condicións seguintes:

A ligazón permitirá unicamente o acceso á páxina, pero non poderá reproducila de ningunha forma.

Non se realizarán manifestacións ou indicaciones falsas, inexactas ou incorrectas sobre a páxina e os contidos e, en particular, non se declarará nin dará a entender que UIE autorizou a ligazón, que supervisou o asumiu de calquera forma os contidos ou servizos ofrecidos ou postos a disposición da páxina Web na que se establece a ligazón.

A ligazón non conterá ningunha marca, nome comercial, rótulo de establecemento, denominación, logotipo, eslogan ou outros signos distintivos que non sexan os de UIE.

A páxina Web na que se estableza a ligazón non conterá informacións ou contidos ilícitos, contrarios á moral, aos bos costumes xeralmente aceptados e/ou á orde pública, así como tampouco conterá contidos contrarios á natureza e fins propios de UIE ou a calquera dereito de terceiros. O establecemento da ligazón non implica en ningún caso a existencia de relacións entre UIE e o propietario da Web na que se estableza, nin a aceptación e aprobación por parte de UIE dos seus contidos ou servizos.

LEI APLICABLE E XURISDICCIÓN

A prestación do servizo da páxina Web e as presentes condicións de acceso e uso réxense pola lei española. Na medida en que así o permita a lei, as partes, con renuncia expresa a calquera outro foro que puidera corresponderlles, acordan someterse á xurisdicción dos Xulgados e Tribunais da cidade de Santiago de Compostela.


¿Te gustaría estudiar con nosotros?

Déjanos tus datos y nos pondremos en contacto contigo.