Search
Close this search box.

MÁSTER

Dirección e Administración de Empresas – MBA

Master in Business Administration

O noso Máster en Dirección e Administración de Empresas MBA está especialmente deseñado para novos titulados universitarios que queiran converterse en profesionais sólidos, competentes e preparados para ser auténticos axentes de cambio no mundo da empresa.

Persoas curiosas, con ganas de aprender e asumir retos, con capacidade de adaptación aos cambios, que saiban traballar en equipo, comprometidas e dispostas a vivir un proceso de transformación.

Súmate á uiEvolución, evoluciona á túa mellor versión.

CAMPUS

A Coruña e Vigo

MODALIDADE

Presencial

DURACIÓN

Un ano académico

INICIO

Setembro 2024

O Máster en Dirección e Administración de Empresas incorpora, como parte do programa, prácticas en empresas. Deste xeito rematarás o máster acreditando experiencia profesional; sen dúbida unha vantaxe que che abrirá moitas portas para a túa incorporación ao mercado laboral.

O Máster en Administración e Dirección de Empresas de UIE é un título oficial privado no que desenvolverás as competencias necesarias para converterte nun profesional do ámbito do management.

Para iso, afondarás nas principais áreas de xestión e administración empresarial, comprendendo o funcionamento de cada departamento, a relación existente entre os mesmos e a súa contribución ao conxunto da empresa.

Ademais do título oficial, estudando o noso MBA obterás tres titulacións máis:

  • Certificado Superior en Exponential and Dixital Business. Título propio de UIE.
  • From Creativity to Innovation Certificate. Título propio de Nova School of Business & Economics de Lisboa.
  • IELTS Academics Certificate outorgado pola universidade de Cambridge.

A quén vai dirixido o máster en Dirección e Administración de Empresas – MBA?

Estudantes de último ano de carreira, de calquera rama académica

Recén graduados e graduadas universitarias, menores de 28 años e con titulación académica oficial.

Información de interese

CAMPUS

A Coruña e Vigo

Campus innovador

MODALIDADE

Presencial

Presencial con complementos online interactivos

DURACIÓN

Un ano académico

Ao teu ritmo

CRÉDITOS

60 ECTS

Curso completo

INICIO

Setembro 2024

Comezo do curso académico

HORARIO

Full time

de luns a venres

IDIOMAS

Español e inglés

Require nivel B1 previo á finalización do Máster

REQUISITOS

É para ti se...

Estás cursando último ano de carreira, acábaste de graduar ou acabaches a carreira e tes unha titulación oficial

Experiencias UIE

O MELLOR É QUE CHO CONTEN ELES

Por qué estudar o Máster Universitario en Dirección e Administración de Empresas – MBA?

El título si que importa, por iso co MBA de UIE obterás:

  • Título oficial Máster en Dirección e Administración en Empresas, outorgado por UIE.
  • Certificado Superior en Exponential and Digital Business, título propio da UIE.
  • From Creativity to Innovation Certificate, impartido por NOVA School of Business and Economics (NOVA SBE).
  • IELTS Academics Certificate outorgado por la universidad de Cambridge.

Vivirás a transformación exponencial

base do desenvolvemento das empresas de éxito. Ao longo do programa non só coñecerás as claves da xestión e innovación que aplican as empresas exponenciais, senón que tamén as aplicarás sobre situacións reais.

Desenvolverás o teu mindset dixital

Poderás ser o nexo de unión entre tecnoloxía e negocio, debido a que adquirirás as habilidades que demanda a xestión da tecnoloxía e os coñecementos sobre como aplicar os desenvolvementos clave desta nova época. As tecnoloxías educativas máis innovadoras implementadas no noso campus converteranse nunha das túas ferramentas, garantindo unha experiencia formativa de calidade tanto presencial como no campus virtual interactivo.

Entenderás a empresa no seu conxunto

Cun enfoque global e xeneralista que che permitirá coñecer o funcionamento de todas as áreas da empresa e as relacións existentes entre cada departamento. Ademais faralo guiado por un claustro de profesores con dilatada experiencia profesional e docente.

Aprenderás facendo

a través de casos prácticos e actividades de aprendizaxe-servizo. No Traballo de Fin de Máster porás en práctica todos os coñecementos adquiridos no programa. Por exemplo planificando o proceso de creación e posta en marcha da túa propia empresa, ou axudando a unha organización existente a definir o seu plan estratéxico.

Estarás en permanente contacto coa realidade empresarial

Ao longo do programa terás a oportunidade de desenvolver un moderno e completo prácticum. Este inclúe actividades como: visitas a empresas para coñecer o seu funcionamento desde dentro, xornadas de estratexias empresariais e xornadas de integración laboral con empresas top a nivel nacional e internacional.

Realizarás prácticas

O noso compromiso co teu desenvolvemento vai máis aló da formación. Por iso, a realización de prácticas externas forma parte do MBA.

Beneficiaraste dunha estancia internacional en Nova SBE (Lisboa)

Estancia na Escola de Negocios nº1 de Portugal e nº21 dacordo coa prestixiosa clasificación FT, na que se desenvolven os coñecementos clave de innovación e emprendemento con enfoque social e se visita o ecosistema de innovación de Lisboa, centro de referencia en Europa.

O Máster en Administración e Dirección de Empresas ten unha duración dun ano académico, cunha carga lectiva total de 60 créditos ECTS.

O plan de estudos deste máster universitario organízase ao redor de catro módulos:

Formación transversal, Especialización, Prácticas externas curriculares e Integración final.

Formación transversal

O módulo de Formación transversal está orientado para que o estudante desenvolva todas as habilidades xerais que favorecen o exercicio profesional. Falamos de aspectos relacionados coa empresa, creatividade, innovación e emprendemento, sustentabilidade, pensamento crítico, procura de información e análise de fontes, comunicación, traballo en equipo e elaboración e presentación de informes.

Ao tratarse dun módulo transversal, é común en diferentes máster, ramas e áreas de coñecemento. Por iso, é a oportunidade perfecta para que os estudantes interactúen dentro de grupos multidisciplinares, con saberes e intereses comúns, pero desde distintos puntos de vista.

O módulo, que consta de 12 créditos ECTS, fomenta o desenvolvemento de persoas sensibles, con compromiso social e de respecto pola natureza. Inclúe tamén formación para a investigación, o pensamento crítico, así como metodoloxía e normas para a elaboración e redacción de artigos científicos.

Metodoloxía da Investigación Académica - Academic Research Metodology (OB)
6 ECTS
Sustentabilidade e Innovación - Sustainability and Innovation (OB)
6 ECTS

Especialización

O módulo de Especialización, conformado por 36 créditos obrigatorios, constitúe o eixo para a definición do perfil profesional e divídese en dúas materias: Xestión Empresarial e Estratexia e Dirección.

A materia Xestión Empresarial permite avanzar desde a visión operativa da actividade empresarial cara á visión estratéxica aliñada coa dirección xeral da compañía. Estudaranse cada un dos departamentos da empresa: Finanzas, Márketing, Sistemas e Internacional, adquirindo os coñecementos necesarios para a súa xestión, sen esquecer a interrelación que existe entre eles.

En Estratexia e Dirección, proporciónanse os coñecementos necesarios en torno ao proceso estratéxico: a definición, a implantación e o control da estratexia, contribuíndo a optimizar o potencial dos estudantes como directivos. En resumo, esta materia potenciará nos estudantes do MBA o seu espírito empresarial a través dos coñecementos, habilidades e actitudes necesarias para o desempeño da dirección dunha empresa desde unha óptica global.

A materia Negocios Globais (Global Business) impártese integramente en inglés, posibilitando que o estudante poña en práctica e mellore o seu nivel de inglés empresarial.

Finanzas Corporativas - Corporate Finance (OB)
6 ECTS
Planificación e Xestión de Márketing - Marketing Planning and Implementation (OB)
6 ECTS
Negocios Globais - Global Business (OB)
6 ECTS
Sistemas de Información e Intelixencia de Negocio - Information Systems and Business Intelligence (OB)
6 ECTS
Liderado e Dirección de Persoas - Leadershio and Managing People (OB)
6 ECTS
Estratexia Competitiva - Competitive Strategy (OB)
6 ECTS

Prácticas externas curriculares

As Prácticas externas curriculares consisten na incorporación dos estudantes ao mercado laboral. Están integradas no plan de estudos do máster, polo que teñen a mesma consideración que calquera outra materia da universidade, e son de carácter obrigatorio. Están reguladas pola normativa da universidade e inícianse no segundo semestre. Ademais, poden estenderse ao semestre extraordinario de verán.

Prácticas Externas
6 ECTS

Integración Final

O módulo de Integración Final consta de 6 créditos obrigatorios e céntrase no desenvolvemento e presentación do Traballo de Fin de Máster. Cada estudante, coa axuda dun titor, realizará un traballo, que poderá ser de investigación, experimental ou profesional. O traballo debe ser defendido publicamente ante o tribunal designado pola UIE.

Traballo Fin de Máster
6 ECTS

(OB) Asignatura Obrigatoria (OP) Asignatura Optativa

Para matricularse nas materias impartidas en inglés, é requisito indispensable que os estudantes acrediten un nivel equivalente ou superior a B2 do Marco Común Europeo de Referencia para as linguas (MCER).

** Para poder optar á defensa, ademais de superar todos os ECTS do #Máster, o estudante deberá de estar en posesión do certificado de aprobación do Prácticum e dun nivel de inglés B1 segundo o Marco Común de Referencia para as linguas (MCER).

E moito máis!

En UIE damos un paso máis na túa formación para que termines sendo o profesional que sempre soñaches ser. Facémolo a través de actividades formativas complementarias:

Talleres prácticos, conferencias, visitas a empresas, xornadas, prácticas non curriculares, seminarios, laboratorios de idiomas… E unha infinidade de actividades académicas e socioeducativas organizadas pola universidade!

Canto custa o Máster en Dirección e Administración de Empresas – MBA?

MATRÍCULA

Antes de comezar o curso

900€

TARIFA ACADÉMICA

10 mensualidades

1.600€

TOTAL

16.900€
1

Reserva de praza

Unha vez confirmada a admisión no #máster será necesario abonar o importe correspondente á reserva de praza. Este paso será esencial para obter a carta de admisión e garantir a praza nos estudos solicitados.

A reserva de praza de 500€ é un anticipo a conta da matrícula ouficial. Representa a confirmación por parte do estudante de que desexa continuar os trámites de matriculación en UIE.

O abono da reserva de praza deberá ser realizado con carácter previo á matriculación. A nosa recomendación é que a reserva de praza realícese nun prazo máximo de 7 días naturais desde a comunicación da admisión.

2

Matrícula

Abónase nun só pago antes de comezar o curso, no prazo estipulado por UIE

3

Tarifa académica

A facturación da tarifa académica realízase de setembro a xuño, ambos os incluídos. A tarifa calcúlase multiplicando o número de créditos en os que estea matriculado o estudante polo importe do crédito correspondente.

Programa de bolsas e axudas

QUE NADA TE FRENE!

Non queremos que o custo do grao sexa un impedimento para ti. Por iso,
desenvolvemos un sistema de bolsas e axudas para que poidas formarche sen que
nada te frene.

Becas á excelencia

Cobren ata un 90% do importe do programa.

Becas de talento

Cobren ata un 60% da tarifa académica.

Exponential Challenge

Ata o 50% do prezo do programa.

Bonificacións

Son compatibles coas becas UIE.

Financiación ABANCA Estudia

ABANCA Estuda é un programa que reflicte o compromiso social da actividade financeira de ABANCA.

Este programa ofrece aos estudantes de UIE unhas condicións moi favorables, para que a súa única preocupación sexa a súa formación.

A rigorosa e polivalente formación permitirache acceder a moitas saídas profesionais, abarcando todos os sectores de actividade en organizacións públicas e privadas, desenvolvendo roles como:

Xestión e Administración

Xestión e dirección dos diferentes departamentos dunha empresa: administración e finanzas, comercial e márketing, dirección de persoas, internacional, calidade e innovación,…

Dirección xeral

Asesoría e consultoría

Banca

Emprendemento

Actividades docentes e de investigación

Perfil Internacional

E UNHA VEZ REMATE O GRAO EN Dirección e Administración de Empresas – MBA, QUÉ PASA?

estancia internacional en NOVA SBE, ademais de reforzar a visión internacional dos estudantes do MBA, permitiralles explorar técnicas de innovación e creatividade. A oportunidade ideal para coñecer novas formas de emprender con enfoque social e responsable. A experiencia inclúe un circuíto polo ecosistema de startups de Lisboa, chamado a converterse no Sillicon Valley de Europa, e culmina coa obtención de o From Creativity to Innovation Certificate, expedido por este prestixioso centro.

Dado que a internacionalización é parte dos principios fundacionais da UIE, ademais da estancia en NOVA, os estudantes do MBA de UIE poderán gozar de diferentes alternativas de mobilidade a prestixiosas institucións de todo o mundo. Pode ser a través do programa de mobilidade ERASMUS, ou dos convenios específicos con universidades e institucións en Europa, América e Asia. Os estudantes teñen a opción de realizar unha estancia internacional ou prácticas extracurriculares durante tres meses como parte do proceso formativo (previo á defensa do Traballo Fin de Máster).

Percorrido formativo: Máster + Doutorado

Se a túa vocación é a academia e a investigación, ao finalizar o #máster, poderás ingresar nos nosos programas Doutorado.

Asignatura

Creditos

Descripción

Descargar guía docente

¿Te gustaría estudiar con nosotros?

Déjanos tus datos y nos pondremos en contacto contigo.